Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) lansează proiectul „POLICENTRIC - Parteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrică a României”

Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) lansează proiectul „POLICENTRIC - Parteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrică a României” 

 

     Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) lansează proiectul „POLICENTRIC - Parteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrică a României”, cod SMIS 35483. Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional  Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

     Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 499.620,00 lei, din care:

          • 489.627,60 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;

          • 9.992,40 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

     Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ în domeniul dezvoltării policentrice.

     Scopul proiectului îl reprezintă creşterea capacităţii Federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România de a colabora cu instituţiile publice cu atribuţii relevante în domeniul dezvoltării policentrice.

     Obiectivele specifice vizează:

          1. Dezvoltarea unui sistem naţional de networking în domeniul dezvoltării policentrice, prin crearea și instruirea unei reţele nationale de specialişti în domeniu, utilizând metode inovative şi interactive.

          2. Crearea unui cadru instituţional de sprijinire a dezvoltării policentrice prin realizarea pe parcursul implementării proiectului a trei parteneriate naţionale strategice, cu autorităţile publice centrale ce au atribuţii relevante în domeniul menţionat.

     Grupul ţintă al proiectului este format din 20 de specialişti în problema dezvoltării policentrice, câte o persoană de la fiecare pol de creştere/dezvoltare urbană, poli nominalizaţi prin H.G. 998/2008 (20 de poli la nivel naţional), care vor participa activ la susţinerea procesului de dezvoltare metropolitană a României.

     Principalele activităţi ale proiectului sunt:

        - Constituirea şi instruirea grupului de specialişti în dezvoltarea policentrică;

        - Dezvoltarea paginii web a Federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România;

        - Organizarea unei conferinţe naţionale de promovare a dezvoltării metropolitane şi a 5 seminarii regionale;

        - Elaborarea unui studiu privind stadiul dezvoltării policentrice a României;

     Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni, activităţile urmând a avea impact la nivelul celor 7 poli de creştere: Braşov; Cluj-Napoca; Constanţa; Craiova; Iaşi; Ploieşti; Timişoara; şi a celor 13 poli de dezvoltare urbană: Arad; Baia Mare; Bacău; Brăila; Galaţi; Deva; Oradea; Piteşti; Râmnicu-Vâlcea; Satu Mare; Sibiu; Suceava; Târgu-Mureş.

     Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

          - O reţea interactivă la nivel national formată din 20 de specialişti în domeniul dezvoltării metropolitane;

          - Un studiu de specialitate privind stadiul dezvoltării policentrice a României;

          - Parteneriate strategice cu ministerele de resort: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Finanţelor Publice

          - 1 conferinţă naţională şi 5 seminarii regionale în care se va dezbate problematica dezvoltării zonelor metropolitan.

     Primul seminar din cadrul proiectului POLICENTRIC s-a desfășurat în Municipiul Braşov – Poiana Braşov în perioada 27 – 28 februarie 2013 Seminarul privind dezvoltarea policentrică a reunit participanţi de la cei 20 de poli de creştere şi poli de dezvoltare urbană nominalizaţi prin HG 998/ 2008, în mod particular, de la structurile asociative constituite de către aceştia în parteneriat cu comunităţile din zonele peri-urbane: Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, Zona Metropolitană Cluj-Napoca, Zona Metropolitană Constanţa, Zona Metropolitană Craiova, Zona Metropolitană Iaşi, Polul de Creştere Ploieşti-Prahova, Polul de Creştere Timişoara, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor – judeţul Arad, Zona Metropolitană Baia Mare, Zona Metropolitană Bacău, Zona Metropolitană Dunărea de Jos (Galaţi – Brăila), Municipiu Deva, Zona Metropolitană Oradea, Municipiul Piteşti, Zona Metropolitană Rîmnicu-Vîlcea, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din judeţul Satu Mare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu, Municipiul Suceava, Zona Metropolitană Târgu-Mureş. La discuţii au mai participat reprezentanţi ai localităţilor din Zona Metropolitană Braşov: Predeal, Săcele, Râşnov, Cristian, Hălchiu şi reprezentanţi ai instituţiilor publice din judeţ: Instituţia Prefectului Braşov, Agenţia de Mediu Braşov. Discuţiile s-au axat asupra următoarelor aspecte: 1. Prezentarea proiectului Policentric – Parteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrică a României; 2. Prezentarea strategiilor de dezvoltare a zonelor metropolitane funcţionale; 3. Prezentarea unor proiecte cu impact comunitar / intercomunitar, proiecte implementate sau în curs de implementare şi finanţate din fonduri structurale şi de coeziune europene; 4. Discuţii interactive pe tema dezvoltării policentrice şi a zonelor metropolitane din România.

     Dezbaterile au vizat:

          - Direcţiile de acţiune la nivelul zonelor metropolitane din România şi a FZMAUR ca instrument de reprezentare a intereselor zonelor metropolitane;

          - Impactul intercomunitar al proiectelor finanţate din fonduri europene în perioada 2007 – 2013;

          - Strategiile de dezvoltare şi atragere a finanţărilor nerambursabile în perioada 2014 – 2020;

          - Direcţiile de acţiune la nivelul FZMAUR

     Ca instrument de reprezentare a intereselor zonelor metropolitane:

          - Sprijinirea de către FZMAUR a membrilor (asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ce reprezintă zonele metropolitane deja constituite) şi a potenţialilor membri;

          - Dezvoltarea unui parteneriat solid între Federaţie şi Administraţia Centrală, FZMAUR fiind un potenţial partener al M.D.R.A.P. în procesul de descentralizare şi regionalizare;

          - Abordarea integrată (spaţial, social, economic) în procesul de constituire şi dezvoltare a zonelor metropolitane din România;

          - Impulsionarea dezvoltării policentrice la nivel local, prin atragerea de finanţări în zonele metropolitane;

     În concluzie s-a precizat că legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, (art.11 – art.13), recunoaşte dreptul unităţilor administrativ teritoriale de a se constitui în asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică de drept privat şi de utilitate publică. Conform modificărilor aduse Legii 215 prin Legea 264 din data de 15 decembrie 2011, Zona Metropolitană a fost definită ca asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat între  Capitala României sau municipiile de rangul I sau municipiile resedinţă de judeţ si unitățile administativ-teritoriale aflate în zona imediată. Legea 351/2001 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, modificată prin Legea 264/2011, art.7 prevede că în vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României şi a municipiilor de rangul I sau a municipiilor reşedinţă de judeţ, unităţile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înfiinţării de zone metropolitane aferente spaţiului urban. Astfel, conform modificărilor legislative precizate, toate municipiile resedinţă de judeţ pot constitui zone metropolitane, prin asocierea cu localităţile aflate în aria de polarizare.

     Dezvoltarea policentrică poate fi impulsionată prin prezentarea unor modele de bună practică, în România primele zone metropolitane fiind constituite la începutul anilor 2000;

     Proiectele implementate în arealul metropolitan al polilor de creştere şi al polilor de dezvoltare urbană pot fi continuate în perioada 2014 – 2020, Comisia Europeană facilitând Investiţiile Teritoriale Integrate, care presupun: un teritoriu desemnat şi o strategie de dezvoltare integrată, un set de activităţi propuse şi mecanisme de guvernanţă pentru gestionarea investiţiei.

     Serviciile publice urbane trebuie extinse la nivel metropolitan, prin delegarea gestiunii din partea localităţilor către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară de tip zonă metropolitană sau către cele cu caracter special (alimentare cu apă şi canalizare; transport public; etc).

     În finalul evenimentului, s-a procedat la predarea către grupul de lucru, în baza unor contracte de depozit, a celor douăzeci de laptopuri achiziţionate prin proiect, care vor fi utilizate pentru comunicare prin mijloace moderne (e-mail, videoconferinţă). De asemenea, a fost distribuit către participanţi şi afişul proiectului, care va fi postat de către fiecare membru la locul de desfăşurare al activităţii proprii.

     Următoarea întâlnire a grupului de lucru format în cadrul proiectului POLICENTRIC va avea loc la Oradea, în perioada 25-26 aprilie 2013.

 

 Policentric

 

 

 

Documente
Galerie foto
Tirgu Mures Tirgu Mures 2

Mai departe la galeria foto